اساسنامه

اساسنامه شرکت تعاونی

حس تعاون مدنیت و داد مایـه الفت بود و اتحـاد قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است . با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایـــه ، اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عــدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکـــز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیـری از تبدیل دولت به یک “ کارفرمای بزرگ مطلق “ آماده می سازد . حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند . متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن میباشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است . اعضای تعاونی در آغاز این همکاری ... ادامه مطلب »