ارکان تعاونی

مجمع عمومی

مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در تعاونی بوده و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می‌باشد. مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل میگردد. مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده کلیه اعضای تعاونی می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رای دارد . تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود . این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف ۱۵ روز به اطلاع اعضاء و سرمایه گذاران برسد . صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد تعاونی همواره باید در تعاونی نگهداری شود . مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار و حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی تعاونی تشکیل می شود و در موارد ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل داد . وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است : ۱_ انتخاب هیات مدیره و بازرسان / . ۲_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان ، گزارش تغییرات اعضاء ... ادامه مطلب »

هیئت مدیره

هیات مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی که به ترتیب علی البدل شناخته میشوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است . افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود . هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند . در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت مینماید . غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم اطلاع از دعوت ، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و ... ادامه مطلب »

بازرسان

مجمع عمومی عادی ۲ نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به ترتیب اولویت آرای بدست آمده به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب می کند ، انتخاب مجدد آنان بلامانع است . در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرسان / اصلی ، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرسان / علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید . حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد . تا زمانیکه بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند . وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است : ۱_ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه . ۲_ رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد _ صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره ، مجمع عمومی ، شخصا” و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود . ۳_ رسیدگی ... ادامه مطلب »