سال ۱۳۸۰

سال ۱۳۸۰

لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محسن سید حسن تهرانی رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی صنعتی آرا رنگ  mohsen tehrani
آقای حسن سید حسن تهرانی نایب رئیس هیئت مدیره آروین رنگ  hasan tehrani
خانم پروین قدس منشی رنگ کیمیای قم  ghods
آقای عیسی شیخ الاسلامی عضـو هیئت مدیـره شما چسب  sheykholeslami
آقای اسماعیل بخشایی عضو هیئت مدیره رنگ کرومات  bakhshayi- esmail
آقای منصور زارعی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ مهروش  mansor zareie
آقای مسعود صادقی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ بارک قم  sadeghi
آقای سید مصطفی فاطمی بازرس اصلی ماه رنگ ایران  fatemi
آقای سید جلال کمال بازرس علی البدل رنگ کمال  kamal-jalal
آقای محمد جواد حاج زوار مدیر عامل  zavar

جوابی بنویسید