سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴

لیست اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای مجید یگانه ثمر رئیس هیئت مدیره رنگسازی نقش درخشان  yeganeh
آقای علی بخشایی نایب رئیس هیئت مدیره رنگ کرومات  bakhshayi
آقای جمشید اسد پور منشی رنگ جهان شیمی بسپار  
آقای مهدی سید حسن طهرانی عضـو هیئت مدیـره و مدیر عامل رنگ رونق عمران  
آقای رضا علیخانزاده عضو هیئت مدیره رنگ و رزین الوان  
آقای علی اکبر حسینی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی تهران جلا  hoseini.tehran jala
آقای عزت ا… مهدیزاده اقدم عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی قوام کار  mehdizade3
آقای ابوطالب ابوترابی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ نوین آتش  abotorabi2
آقای حسن باقریان فرد بازرس اصلی رنگ افرا شیمی  bagherian
خانم معصومه حسینعلی ایزدی بازرس علی البدل  مارال رنگ  izadi94 2
آقای سید مصطفی فاطمی عضو افتخاری هیئت مدیره  fatemi

http://ccpr.biz/1394/07/18/%d8%b3%d8%a7%d9%84-1394-2/http://ccpr.biz/1394/07/18/%d8%b3%d8%a7%d9%84-1394-2/

جوابی بنویسید