سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۰

لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت
عکس
آقای محمد علی مازندرانی رئیس هیئت مدیره شیمی رزین  2
آقای محمد علی سفیدآبی نایب رئیس هیئت مدیره اکباتان شیمی نوین / شیمی معدنی همدان  sefidabi
آقای محمدرضا رضاخان خواجه منشی رنگسازی آئینه  khaje
آقای عادل یزدانی صفا عضـو هیئت مدیـره شیمیایی رنگ آسا  adel yazdani
آقای حسن باقریان فرد عضو هیئت مدیره افرا شیمی  bagherian
آقای مسعود صادقی اصفهانی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ بارک قم  sadeghi
خانم معصومه حسینعلی ایزدی عضو علی البدل هیئت مدیره مارال رنگ
آقای حسن سید حسن تهرانی بازرس اصلی آروین رنگ hasan tehrani
آقای علی بخشایی بازرس علی البدل رنگ کرومات  bakhshayi
خانم شهلا چپ نویس مدیر عامل  SONY DSC

جوابی بنویسید