سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷

لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محمد علی مازندرانی رئیس هیئت مدیره شیمی رزین  2
آقای حسن سید حسن تهرانی نایب رئیس هیئت مدیره آروین رنگ  hasan tehrani
آقای محمد علی سفیدآبی منشی اکباتان شیمی نوین / شیمی معدنی همدان  sefidabi
آقای احمد امدادی عضـو هیئت مدیـره رنگ نقشینه فام  ahamd emdadi
خانم پروین قدس عضو هیئت مدیره رنگ کیمیای قم  ghods
آقای اسماعیل بخشایی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ کرومات  bakhshayi- esmail
آقای محمدرضا رضاخان خواجه عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی آئینه  khaje
آقای عادل یزدانی صفا بازرس اصلی شیمیایی رنگ آسا  adel yazdani
آقای محمودرضا صادقی اصفهانی بازرس علی البدل تارا شیمی  mahmod sadeghi1
خانم شهلا چپ نویس مدیر عامل  SONY DSC

جوابی بنویسید