سال ۱۳۸۵

سال ۱۳۸۵

لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محمد علی مازندرانی رئیس هیئت مدیره شیمی رزین  2
آقای حسن سید حسن تهرانی نایب رئیس هیئت مدیره آروین رنگ  hasan tehrani
آقای محمد علی سفیدآبی منشی اکباتان شیمی نوین / شیمی معدنی همدان  sefidabi
آقای احمد امدادی عضـو هیئت مدیـره رنگ نقشینه فام  ahamd emdadi
خانم پروین قدس عضو هیئت مدیره رنگ کیمیای قم  ghods
آقای اسماعیل بخشایی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ کرومات  bakhshayi- esmail
آقای محمدرضا رضاخان خواجه عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی آئینه  khaje
آقای سید مصطفی فاطمی بازرس اصلی ماه رنگ ایران  fatemi
آقای سید جلال کمال بازرس علی البدل رنگ کمال  kamal-jalal
آقای محمد جواد حاج زوار مدیر عامل  zavar

جوابی بنویسید