سال ۱۳۸۳

سال ۱۳۸۳

لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محسن سید حسن تهرانی رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی صنعتی آرا رنگ  mohsen tehrani
آقای محمد علی مازندرانی نایب رئیس هیئت مدیره شیمی رزین  2
آقای احمد امدادی منشی رنگ نقشینه فام  ahamd emdadi
خانم پروین قدس عضـو هیئت مدیـره رنگ کیمیای قم  ghods
آقای حسن سید حسن تهرانی عضو هیئت مدیره آروین رنگ  hasan tehrani
آقای اسماعیل بخشایی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ کرومات  bakhshayi- esmail
آقای مسعود صادقی اصفهانی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ بارک قم  sadeghi
آقای سید مصطفی فاطمی بازرس اصلی ماه رنگ ایران  fatemi
آقای سید جلال کمال بازرس علی البدل رنگ کمال  kamal-jalal
آقای محمد جواد حاج زوار مدیر عامل  zavar

جوابی بنویسید