درخواست ارائه گزارش از وزیر صمت درخصوص آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی و وصول مطالبات بانکها

جوابی بنویسید